Polityka Prywatności

projecttravel.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod domeną www.projecttravel.pl jest Michał Gospodarczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Project Travel Michał Gospodarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Kołczygłowach (77-140) ul. Kwiatowa 8, NIP 8421794183, REGON 527235755 (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 3. e-mailem na adres: kontakt@projecttravel.pl,
 4. telefonicznie pod numerem: +48 881 717 138,
 5. listownie na adres: ul. Kwiatowa 8, 77-140 Kołczygłowy.
 6. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.

§ 2

Definicje

 1. Administrator – Michał Gospodarczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Project Travel Michał Gospodarczyk
 2. Dane  osobowe  –  informacje  o  osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.projecttravel.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo
  kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 3

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  identyfikacji  nadawcy  oraz  obsługi  jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność  przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  w  zakresie  danych  podanych  fakultatywnie  podstawą  prawną  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Dane osobowe są przetwarzane również w celu:
 4. dostarczenia i realizacji zamówionych produktów i usług;
 5. zarządzania i ulepszania produktów, usług i codziennej działalności Administratora;
 6. personalizacji wyświetlanych reklam oraz treści;
 7. nawiązywania interakcji z klientem za pośrednictwem np. poczty elektronicznej czy telefonu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
 9. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np.  w celu zarządzania kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług oraz udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich zamówień i ewentualnego zwrotu kosztów;
 10. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas rejestracji konta klienta w celu jego założenia;
 11. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
 12. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje użytkowników Portalu;
 13. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 14. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.
 15. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umów o świadczenie usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te to między innymi:
 16. imię lub imiona,
 17. nazwisko,
 18. data urodzenia,
 19. płeć,
 20. adres e-mail,
 21. numeru telefonu,
 22. adres zamieszkania,
 23. dane z dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego, niezbędne do weryfikacji tożsamości klienta, tj. min. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek, seria i numer dokumentu, organ wydania dokumentu, data wydania oraz data jego ważności,
 24. numer PESEL.

Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku odmowy lub z innego powodu niepodania powyższych danych nie będzie możliwości zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej.

 • Administrator przetwarza również dane osobowe innych osób dostarczone w ramach rezerwacji. W związku z tym, udostępniając dane innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania ich danych osobowych przez Administratora.
 • Zbieranie przez Administratora danych w związku z udziałem w imprezie turystycznej oraz  realizacją innych usług turystycznych świadczonych zgodnie z wyborem klienta, w szczególności usługi pośrednictwa w uzyskaniu wizy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej funkcjonalności oraz prawidłowego przeprowadzenia operacji płatności, strona korzysta z metadanych Użytkownika. Przez metadane należy rozumieć proces odczytywania i rozpoznawania przez system informatyczny strony konfiguracji i podzespołów komputera z którego korzysta użytkownik w celu dopasowania strony do jego możliwości oraz ustanowienia bezpiecznego połączenia między komputerem użytkownika a stroną. Co ważne takie metadane nie mogą prowadzić do identyfikacji Użytkownika.
 • Strona może, podczas korzystania z niej przez Użytkownika, gromadzić inne informacje, w tym między innymi:
 • adres IP;
 • informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu lub identyfikator reklamowy na urządzeniu z systemem Android;
 • rodzaj platformy;
 • ustawienia i komponenty;
 • zainstalowane oprogramowanie;
 • obecność niezbędnych wtyczek;
 • przybliżone dane geolokalizacyjne (opracowane na podstawie adresu IP lub ustawień urządzenia);
 • dane dotyczące przeglądarki internetowej, w tym rodzaj przeglądarki i preferowany język.

§ 4

Udostępnianie danych

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  1. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 2. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie starannie wybranym dostawcom, którzy realizują określone funkcje w imieniu Administratora. Są to na przykład firmy, które wspomagają Administratora w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.
 3. Dane mogą być udostępniane organom regulacyjnym dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe. Administrator może również udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.
 4. Część usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Administrator zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami Administratora umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno-amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.
 5. Serwis może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji należy zapoznać się z ich warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.
 6. Serwis może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji należy zapoznać się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

§ 5

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 2. dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych;
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 5. sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych Administratorowi;
 6. sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej: kontakt@projecttravel.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika.
 8. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

§ 6

Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy tez innym urządzeniu użytkownika. Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system Serwisu, a także przez systemy z których korzysta Administrator np. Facebook i Google.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
  1. cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku;
  1. cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. świadczenia usług;
  1. zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników;
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
  1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 4. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz jego usługodawcy.
 5. Serwis może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

§ 7

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawe, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
 2. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu, Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.