Ogólne Warunki Imprez i Usług Turystycznych

projecttravel.pl

Strona internetowa działająca pod adresem projecttravel.pl prowadzona jest przez Michała Gospodarczyka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Project Travel Michał Gospodarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Kołczygłowach (77-140) ul. Kwiatowa 8, NIP 8421794183, REGON 527235755, zwany dalej „Organizatorem”.

Kontakt  z Organizatorem można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@projecttravel.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 881 717 138 (godziny pracy Organizatora podane są na stronie internetowej Organizatora, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

§1 Postanowienia Ogólne

Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, w którym zawarto w szczególności informacje i materiały na temat usług i produktów turystycznych, zasady  zawierania umów o udział w imprezie turystycznej, umów ubezpieczeniowych w związku z tymi umowami oraz sprzedaży biletów i miejsc noclegowych;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Rezerwacji u Organizatora;
 3. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie wybranie określonej usługi z tych zgromadzonych w serwisie internetowym Organizatora i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub innej umowy o pojedynczej usłudze.

§2 Warunki techniczne składania rezerwacji

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług strony Organizatora:
 • podłączenie do Internetu,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
 • aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
 • włączona obsługa Cookies i Java Script,
 • program do odczytu plików formatu PDF.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Organizator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Rezerwacji.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w komentarzach do usług lub artykułów.

§3 Rezerwacja

 1. Poza imprezami turystycznymi dostępnymi na stronie serwisu, Organizator oferuje także dwa warianty świadczonej usługi „Projektowania wakacji na miarę”:
  1. przygotowanie przez Organizatora planu wakacji dla Klienta, który sam dokonuje rezerwacji m.in. transportu, noclegu i atrakcji,
  2. Organizator sam planuje oraz rezerwuje całą wycieczkę dla Klienta.
 2. W celu złożenia Rezerwacji konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. 
 3. W celu dokonania Rezerwacji Klient wybiera oferowany przez Organizatora produkt, a następnie wybiera w zależności od produktu, preferowaną usługę, termin wyjazdu, opcję zakupu biletów lotniczych przez biuro lub na własną rękę, rozmiar bagażu, ilość osób oraz opcjonalnie dodatkowo płatne atrakcje.
 4. W celu dodania Rezerwacji do koszyka Klient naciska na przycisk „Dodaj Do Koszyka”, a następnie zatwierdza i przesyła Rezerwację przez naciśnięcie na przycisk „Przejdź do płatności”.
 5. Organizator wyjaśnia, że Klient kompletuje Rezerwację korzystając z „Koszyka”. Wybór wycieczki dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj Do Koszyka” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Rezerwacji, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do płatności”, Klient wybiera metodę płatności.
 6. Klient opłacając Rezerwację może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. kartą płatniczą;
  2. przelew online;
  3. BLIK;
  4. przelew tradycyjny;
  5. Paypal.

Operatorem płatności zapewniających usługę pośrednictwa płatności dla lit. a-c powyżej jest przez system PayNow prowadzony przez mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP47/2019.

 1. Dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Rezerwacji można dokonać na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora tj. www.projecttravel.pl 
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora.
 3. Klient zawierając Umowę, zawiera ją również w imieniu wszystkich osób biorących udział w imprezie turystycznej (dalej: „Uczestnicy”) wskazanych w Umowie i jest odpowiedzialny za zapłatę pełnej ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Umowie. 
 4. Klient musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku zawierania umowy na rzecz małoletniego wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W takim przypadku również ponoszą oni pełną odpowiedzialność za małoletniego.
 5. Klient jest zobowiązany do poinformowania pozostałych osób wskazanych w Umowie o szczegółach dotyczących imprezy turystycznej, szczegółach Umowy, ubezpieczenia oraz zasadach przetwarzania danych osobowych.
 6. Klient dostarcza wymagane przez Organizatora dokumenty podróży niezbędne do uczestnictwa w imprezie turystycznej we wskazanym terminie.
 7. Wszystkie niezbędne dokumenty związane z wyjazdem, w szczególności warunki ubezpieczenia, zostaną przekazane Klientowi niezwłocznie w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji.
 8. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych w Umowie może powodować anulowanie Umowy przez Organizatora po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty w formie dokumentowej na adres e-mail.
 9. Ceny nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych przez Klienta.
 10. Każda wycieczka z oferty Organizatora posiada indywidualnego opiekuna, czuwającego nad całością wyjazdu, poza opcją „Projektowania wakacji na miarę”.
 11. Organizator w wyjątkowych sytuacjach (tj. jeśli wynika to z konieczności logistycznych/organizacyjnych) może wskazać inny port lotniczy wylotu i powrotu w innym mieście niż wynika to z treści zawartej Umowy. W przypadku zajścia ww. okoliczności Organizator zapewni transport do portu lotniczego wylotu/powrotu.
 12. Po dokonaniu rezerwacji wyjazdu Klient otrzyma drogą mailową następujące dokumenty:
  • potwierdzenie rezerwacji, w której zawarte będą wszystkie niezbędne informacje (parametry) o wyjeździe (tj. min. adresy hotelów, dane kontaktowe do opiekuna wyjazdu itp.)
  • plan wyjazdu zawierający wszystkie najważniejsze punkty wyjazdu wraz z ich orientacyjnymi terminami,
  • informację o konieczności wpłaty zaliczki, danymi do jej dokonania oraz o tym w jaki sposób ewentualne odstąpienie wpłynie na wpłaconą zaliczkę,
  • kopię niniejszego Regulaminu- Warunków umownych,
  • dokumentację dotyczącą ubezpieczenia w tym w szczególności jego warunki.

§4 Cena i warunki zapłaty

 1. Ceny podane przez Organizatora są cenami ofertowymi. Wiążące dla stron są ceny zawarte w umowie. 
 2. Ceny podane w walucie innej niż PLN przeliczane są na walutę polską zgodnie z kursem z dnia dokonania zapłaty.
 3. W razie dokonania zamówienia i niezaksięgowania wpłaty przynajmniej 50% finalnej ceny wyjazdu na poczet tej Rezerwacji w ciągu 48 godzin, Rezerwacja zostaje anulowana. Klient ma obowiązek wpłacić całość ceny nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu. W przypadku gdy Rezerwacja jest dokonywana na mniej niż 30 dni do daty rozpoczęcia wyjazdu, Klient ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty w ciągu 48h po dokonaniu Rezerwacji.
 4. W przypadku opcji „Projektowania wakacji na miarę” warunki zapłaty określa strona produktowa i ustalenia Stron w  trakcie dokonywania Rezerwacji, w tym w ust. 1 lit. a powyżej wymaga od Klienta jest kwota prowizji, a opłat na rzecz podmiotów zaangażowanych w imprezę turystyczną dokonuje sam Klient. W cenie tej opcji jest opieka w trakcie podroży rozumiana jako możliwość kontaktu z Organizatorem i zwrócenie się o rozwiązanie problemu w związku z elementami imprezy turystycznej, w szczeg. organizacyjnymi.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) ceny imprezy turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany: 
 6. cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, 
 7. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, 
 8. kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. 
 9. W  przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator każdorazowo powiadomi Klienta pisemnie lub na innym trwałym nośniku o zmianie ceny wraz z  uzasadnieniem podwyżki, wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, cena ustalona w umowie z Klientem, nie może być podwyższona.

§5 Wymagania dodatkowe

 1. Obowiązkiem każdego z Uczestników, w przypadku wyjazdu poza obszar Unii Europejskiej jest posiadanie ważnego paszportu (o ważności minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju).
 2. Na terenie Unii Europejskiej od Uczestników wymagany jest jedynie dowód osobisty lub paszport.
 3. Obowiązkiem Klienta jest zapoznać się przed wyjazdem z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia,  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) dotyczącymi miejsc wyjazdu.
 4. W przypadku jeśli Klient posiada jakiekolwiek przeciwskazania lekarskie do odbycia podróży i udziału w imprezie turystycznej lub jakiejkolwiek atrakcji, zobowiązany poinformować o tym Organizatora przy dokonywaniu Rezerwacji. 
 5. Organizator poinformuje w opisie wyjazdu o wszystkich niezbędnych wymogach formalnych takich jak obowiązki wizowe, ograniczenia wjazdowe, obowiązki szczepień itd. 
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji w kraju docelowym.
 7. Doba hotelowa oraz w związku z tym świadczenia hotelowe (min. wyżywienie i zakwaterowanie), w hotelach i apartamentach, zazwyczaj kończy się o godz. 10.00 rano, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. Dokładne informacje o dobie hotelowej zostaną przekazane Klientowi po dokonaniu Rezerwacji, a przed rozpoczęciem wyjazdu.

§6 Ubezpieczenie

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., każdy Uczestnik zagranicznej imprezy turystycznej jest zgłoszony do WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group i, zgodnie z postanowieniami umowy generalnej, objęty jest ubezpieczeniem „Ubezpieczeni w podróży”.
 2. Klient korzystający z usługi „Projektowania wakacji na miarę” może zostać objęty Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za dodatkową opłatą, chyba że Ubezpieczenie zostało już zawarte w cenie usługi.
 3. Klient oświadcza, że przed jej zawarciem otrzymał i został poinformowany o Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wyjazdów Turystycznych „Ubezpieczeni w podróży”, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych Uczestników.
 4. Klient może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczyciela, dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora i działania strony internetowej Organizatora można składać elektronicznie lub pisemnie na adres Organizatora.
 2. Termin na złożenie reklamacji kończy się z upływem 3 lat od zakończenia imprezy turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej usługi.
 3. Reklamacji mogą podlegać jedynie usługi z zakresu własnej działalności i świadczonych usług Organizatora. 
 4. Jeżeli w trakcie trwania wyjazdu Klient zauważy wadliwe wykonywanie umowy o świadczenie usług turystycznych, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. 
 5. W razie wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu lub na osobie, ponosi on odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.
 6. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 
  • działaniem lub zaniechaniem Klienta; 
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą.
 7. Organizator ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do trzykrotności ceny całkowitej imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu.
 9. O decyzji w sprawie reklamacji Klient zostanie powiadomiony elektronicznie lub pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Odstąpienie od zawarcia Umowy następuje zgodnie z niniejszym dokumentem. 
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Klient będący konsumentem składa Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 4. Klient będący konsumentem może poinformować Organizatora o odstąpieniu od Umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projecttravel.pl.
 5. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W razie odstąpienia od Umowy Klient jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy.
 6. Organizator podaje informacyjnie, że opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:
 • do 40 dni przed datą wyjazdu – do 15% ceny, 
 • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny, 
 • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny, 
 • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny,
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny, 
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny.
 1. W przypadku oferty bezzwrotnej, opłaty za odstąpienie od Umowy dotyczącej oferty bezzwrotnej – względem całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się następująco: 
 • do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny 
 • od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny, 
 • od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny, 
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny, 
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny. 

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której Uczestnik nie skorzystał.

§9 Prawo do zmiany Umowy

 1. Klient, który po uiszczeniu przedpłaty lub całości ceny, chce dokonać zmian warunków umowy (np. w zakresie zmiany terminu, miejsca docelowego, hotelu itd.), jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie Organizatorowi. Organizator ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w związku z dokonywaniem zmian. O jej dokładnej wysokości Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po sprawdzeniu przez Organizatora czy taka zmiana jest możliwa. W związku ze zmianą umowy może dojść do zmiany wysokości ceny, którą Klient ma obowiązek uiścić. 
 2. Organizator ma prawo odmówić Klientowi zmiany warunków umowy jeżeli zmiana taka jest dokonywana na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.

§10 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator jest odpowiedzialny i dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w publikacjach, broszurach, ulotkach, i innych dokumentach udostępnianych Klientowi były jak najbardziej zgodne z prawdą. 
 2. Jeżeli Klient znajdzie się w trudnej sytuacji na skutek nadzwyczajnych okoliczności, Organizator zapewni mu odpowiednią pomoc. Jeżeli zapewnienie powrotu Klienta do kraju zgodnie z zawartą umową nie będzie możliwe z uwagi na okoliczności Organizator pokryje niezbędne koszty zakwaterowania na poziomie zbliżonym do wskazanego w umowie.
 3. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
 • jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych;
 • nie może spełnić specjalnych wymagań; lub
 • niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
 1. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej (na stronie produktowej danej imprezy turystycznej), a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
 • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
 • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
 1. Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 1. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

§11 Odpowiedzialność Klienta

W przypadku podróży samolotem Klient jest zobowiązany stawić się w dniu przylotu i wylotu na lotnisku oraz zasięgnąć informacji u opiekuna wycieczki na temat terminu podróży powrotnej, w tym także ewentualnych zmian godzin lotu powrotnego oraz odpowiednio potwierdzać miejsca podczas przelotów, zgodnie z instrukcjami Organizatora.

 1. Klient odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich zasad ustanawianych przez przewoźników, w tym w szczególności tych dotyczących zawartości bagażu.
 2. Klient ma obowiązek stosować się do wszelkich zaleceń Organizatora w związku z podróżą, w szczególności jeśli chodzi o transport i zakwaterowanie w hotelu.
 3. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
 4. Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki
 5. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

§12 Prawa Klienta

 1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§13 Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych na stronie Organizatora znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Na każdą dokonaną Rezerwację wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej na wniosek klienta.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory między Stronami związane z Umową mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a  w  przypadku nierozwiązania sporu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia wyjazdów w  zakresie KL/NNW oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego a także warunki tych ubezpieczeń dostępne są na stronie Organizatora lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora i zostaną przekazane Klientowi wraz z resztą dokumentów wskazanych w niniejszym Regulaminie, po dokonaniu Rezerwacji. Organizator oświadcza, że posiada wymagane ustawą zabezpieczenie finansowe na wypadek gdyby okazało się niewypłacalne w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez (ubezpieczyciel i jego dane) oraz że zgodnie z ustawą odprowadza należne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Rezerwacji.

PROJECT TRAVEL Michał Gospodarczyk
77-140 Kołczygłowy, ul. Kwiatowa 8
NIP: 8421794183
REGON: 527235755

Regulaminy
Kontakt

Biuro obsługi klienta:
+48 881 717 138
pon – pt 8:00-22:00
sob – nd 9:00-19:00
kontakt@projecttravel.pl

Płatności online obsługuje

2023 © Wszelkie Prawa zastrzeżone.